Visie

Missie, visie en waarden

Begeleid Werken wordt verstaan het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen met een arbeidshandicap naar een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit op de reguliere arbeidsmarkt.

Begeleid werken kadert  binnen de visie van het volwaardig burgerschapsmodel en de vermaatschappelijking van de zorg t.a.v. mensen met een ondersteuningsnood met als insteek WERK.De belangrijke principes die wij bij de ondersteuning van onze begeleid werkers hanteren zijn de volgende:


- Respect voor ieders eigenheid en gelijkwaardigheid

- Erkenning van persoonlijke keuzevrijheid, autonomie, recht op uitbouw van een eigen levenstraject

- Focus op kracht en kunde van ieder (i.p.v. op tekorten) en geloof in groei en ontplooiing

- Aanbieden van ondersteunende relaties die veiligheid en vertrouwen bieden zodat er kansen komen voor creativiteit, nieuwsgierigheid, experiment

-Streven naar maximale integratie, inclusie, inburgering, deelname aan de samenlevingBij de ondersteuning van onze cliënten wordt er ook ingezet op versterking en coaching  van netwerken, werkgevers, werkplekbegeleiders die betrokken zijn bij de begeleiding van onze cliënten zodat de zorg en begeleiding deel uitmaakt van de samenleving en niet langer naast de samenleving staat.De methodiek die we hanteren is deze van Supported Employment, cliënten krijgen de blijvende ondersteuning die nodig is om ingeschakeld te kunnen zijn in de open en inclusieve arbeidsmarkt.

We vertrekken vanuit de wensen, dromen, vaardigheden van iedere cliënt. Op basis van een uitgebreid assessment (in kaart brengen van capaciteiten, verlangens, arbeidshouding, vervoermogelijkheden,..) wordt een individueel traject uitgewerkt.

Daarop volgend  gaan we op zoek naar een geschikte werkplek waarbij rekening gehouden wordt met zowel het profiel van de cliënt als dat van het bedrijf of organisatie. Bij een goede match volgt een kennismaking en introductie van de cliënt op de werkvloer.

De jobcoach staat verder in voor de opleiding en begeleiding van de cliënt én de ondersteuning van de directe medewerkers op de werkvloer.

Gedurende heel de periode van tewerkstelling zorgt de jobcoach voor structurele en duurzame opvolging, eerst intensief, nadien meer op afstand. De begeleiding wordt opgenomen door een autonome dienst (Begeleid Werken MAGDA Leuven) die bemand wordt door onafhankelijke jobcoachen die op elk moment onbevangen en optimaal kunnen inspelen op vragen van cliënten en werkgevers.

Een individueel traject en ‘zorg op maat’ voor iedere cliënt houdt in dat op elk moment kan afgeweken worden van het oorspronkelijke traject en de cliënt eventueel kan doorstromen hetzij naar betaald werk hetzij naar een meer beschermde en ondersteunde vorm van dagbesteding.

WERK vormt altijd het speerpunt en de ingangspoort van onze begeleiding. Bijkomend heeft de jobcoach ook oog voor  andere aspecten van andere belangrijke levensdomeinen van de cliënt. Er wordt waar mogelijk en wenselijk mee naar oplossingen gezocht of eventueel doorverwezen naar andere diensten om potentiële vragen of problemen mee op te pakken.


Herwerkt en goedgekeurd op JPD, 141205


MAGDA-Leuven

Een samenwerking tussen:- Ons Tehuis Brabant (OTB)


- Apojo


- Hejmen


- Oostrem


- Huis in de Stad (HiS)

Nieuws


Vernieuwde website

12 juli 2018


Foto's Dag van Begeleid Werken 2018

12 juli 2018

Contact


Telefoon: 016/29 42 02


E-mail: magdaleuven@oostrem.be


Adres: Interleuvenlaan 10, 3001 Leuven

Copyright @ All Rights Reserved